Новини

 

 

Проект:
„Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (Етап 2)“

Изпълнител:

„ЕЖИС – ИКП“ ДЗЗД


Бенефициент:

Национална компания

„Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП)


Стойност на договора и срок за изпълнение:
Стойността на договора е 738 000.00 лева без ДДС. Начална дата: 22.07.2014 г.

Крайна дата: 15.09.2015 г.

Продължителност: 420 дни (60 седмици; 15 месеца)


Финансиране на проекта:

Договорът с предмет „Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (Етап 2)“ и се финансира от Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 по проект № BG161PO004-2.0.01-0018  „Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ със средства от Кохезионния фонд.

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

 

 

 


 

В „Ежис България” ЕАД е разработена и внедрена Интегрирана система за управление на  качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
В тази връзка съобщаваме, че дейностите по управление на рисковете за безопасността на труда и околната среда в „Ежис България“ ЕАД се осъществяват в съответствие с националното законодателство и изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
Политиката ни по управление на качеството, здравословните и безопасни условия  на труд и околната среда е достъпна до всички заинтересовани на нашия интернет сайт.


Политика по управление на качеството:

ZOOM