Оценка на съответствието/ Строителен надзор

Ежис България има издаден Лиценз № ЛК – 000717/ 16.04.2010 г. от МРРБ за извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. За осъществяване на тези дейности, фирмата разполага с квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, които да гарантират извършването на професионална оценка на съответствието, получаването на Разрешение за строеж, контрола по качественото и законосъобразно изпълнение на строежа и въвеждането му в експлоатация. И двете дейности са регламентирани от ЗУТ и нормативните актове към него, състоящи се основно в следното:

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти


 • Подпомагане Възложителя при подготовка на необходимата изходна информация за извършване на бъдещо проектиране
 • Консултиране на Възложителя относно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
 • Отговаряне за прилагането и спазването правилата и нормативите за устройство на територията при съгласуване на инвестиционните проекти
 • Отговаряне и следене за взаимната съгласуваност между частите на проекта, както и за пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления
 • Изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти

Строителен надзор


 • Законосъобразно започване на строежите
 • Пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството
 • Коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и законовите изисквания
 • Спазването на здравословни и безопасни условия на труд
 • Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството
 • Годността на строежите за въвеждането им в експлоатация
 • Осигуряване въвеждането на завършения строеж в експлоатация

Други съпътстващи дейности са: упражняване на инвеститорски контрол и изготвяне на технически паспорти.join us innovation sustainable development