Управление на проекти

  • Подпомагане Възложителя при подготовка на необходимата изходна информация за извършване на бъдещо проектиране
  • Консултиране на Възложителя относно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
  • Отговаряне за прилагането и спазването правилата и нормативите за устройство на територията при съгласуване на инвестиционните проекти
  • Отговаряне и следене за взаимната съгласуваност между частите на проекта, както и за пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления
  • Изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти
join us innovation sustainable development