Води, Околна среда

Фирмата предлага на клиентите си комплексни проектантски и консултантски услуги в следните области на водния сектор:

  • Реконструкция/ модернизация/ ново строителство на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения
  • Реконструкция/ модернизация/ ново строителство на пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) и пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води (ПСОВ)
  • Управление на проекти в областта на околната среда
join us innovation sustainable development